Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 1. Neder Groep is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de korte voedselketen te faciliteren in Nederland.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Afnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Neder Groep.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Neder Groep en/of Afnemer.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Neder Groep en Afnemer gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Neder Groep zich jegens Afnemer verbindt Producten te leveren en Afnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Neder Groep en de aanvaarding daarvan door Afnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Neder Groep en/of door haar ingeschakelde derden aan Afnemer geleverde Producten, onder andere inhoudende etenswaren en dranken, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Neder Groep zelf.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Neder Groep, te raadplegen via www.nedergroep.nl.

 

Artikel 2: Identiteit van Neder Groep

 1. Neder Groep is bij de KvK geregistreerd onder nummer Neder Groep en draagt btw-identificatienummer NL860488615B01. Neder Groep is gevestigd aan Nieuwe Kazernelaan 2 D41 (6711 JC) te Ede.
 2. Neder Groep is per e-mail te bereiken via info@nedergroep.nl of middels de Website www.nedergroep.nl en telefonisch op 088-1500700.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Neder Groep en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Neder Groep overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Afnemer.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: De Overeenkomst

 1. Afnemer kan contact opnemen met Neder Groep via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Producten.
 2. Neder Groep zal met Afnemer overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 3. Afnemer kan tevens bestellingen plaatsen via het bestelsysteem. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 4. Als Neder Groep een bevestiging naar Afnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Neder Groep kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Afnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Neder Groep dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Neder Groep deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Afnemer waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Neder Groep.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Neder Groep zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Neder Groep heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Neder Groep de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Afnemer redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Afnemer overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Afnemer, en zullen door Neder Groep worden doorbelast aan Afnemer.
 4. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Neder Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Neder Groep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Neder Groep zijn verstrekt, heeft Neder Groep het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 1. Afnemer draagt er zorg voor dat Neder Groep zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Afnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Afnemer gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Neder Groep hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Neder Groep dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Neder Groep en Afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Neder Groep op en is voor Afnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Neder Groep en Afnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Neder Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Neder Groep goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Neder Groep Afnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Neder Groep bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Afnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Afnemer in verzuim is, dan is Neder Groep gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8: Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

 

Artikel 9: Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Neder Groep heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Afnemer.
 4. Betaling geschiedt via een factuurbetaling. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Afnemer te zijn voldaan.
 5. Vanaf het minimale orderbedrag brengt Neder Groep geen verzendkosten in rekening. Voor bestellingen onder het orderbedrag dient Afnemer verzendkosten te betalen.
 6. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Neder Groep mede te delen.
 7. Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Neder Groep besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Afnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat Neder Groep vrij om pas over te gaan tot levering van de Producten zolang Afnemer de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel niet heeft voldaan.

 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt binnen 2 (twee) dagen.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Afnemer dit aan Neder Groep Neder Groep zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Neder Groep is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Neder Groep bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Neder Groep kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 5. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Neder Groep.

 

Artikel 11: Garanties

 1. Neder Groep garandeert het volgende: bij alle producten met een THT-datum heeft het product, zolang de verpakking niet geopend is, de juiste kwaliteit tot de vermelde datum.
 2. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient Afnemer dit binnen 2 (twee) weken te melden aan Neder Groep, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Afnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Neder Groep is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Afnemer onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Neder Groep nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Afnemer geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Neder Groep enige vergoeding verschuldigd jegens Afnemer.
 3. Neder Groep is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Neder Groep, verleent Afnemer de bevoegdheid aan Neder Groep om, als een door Neder Groep ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Afnemer te aanvaarden.
 4. Neder Groep is aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, indien Neder Groep het transport verzorgd.
 5. Neder Groep is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Neder Groep is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Neder Groep is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
 8. Indien Neder Groep aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Afnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Neder Groep met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Neder Groep is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Neder Groep niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Afnemer betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Neder Groep.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Neder Groep, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Neder Groep zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Neder Groep, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Neder Groep overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Neder Groep heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 14: Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Neder Groep kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 1. Neder Groep behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Neder Groep van gegevens. Afnemer zal Neder Groep vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Indien Afnemer een klacht heeft dient Afnemer dit schriftelijk te zenden aan info@nedergroep.nl of telefonisch te melden via 088-1500700. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Neder Groep in behandeling genomen, waarna Afnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

Artikel 17: Wijzigingsbeding

 1. Neder Groep behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Neder Groep zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Afnemer van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Neder Groep en haar Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Neder Groep en Afnemer mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van rechtbank Gelderland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dan ben je altijd op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de keten. 

Ontvang elke twee maanden inspirerende recepten, achtergrond verhalen van onze voedselmakers en verduurzamingstips in jouw mailbox.
We delen jouw gegevens niet met derden. Afmelden kan altijd snel en eenvoudig. Lees hier meer over in onze privacy verklaring.